ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Η εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ ΑΕ»

Από την δημοσίευση του Ανδρέα Βάλβη στην ομάδα του Facebook «ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ» αντλήσαμε τα στοιχεία για την εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ Α.Ε». Θα αφήσουμε τα συμπεράσματα να τα βγάλει ο καθένας από εσάς που θα τα διαβάσετε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ ΑΕ» – ΠΡΩΗΝ «ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ»

Η εταιρεία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκ των οποίων 3 μέλη είναι Δικηγόροι με λήξη θητείας το 2021, έχει ΓΕΜΗ 4431740700 με έδρα την οδό Ακτή Μιαούλη 51 στον Πειραιά.

Μετοχικό Κεφάλαιο ,αρχικά ήταν 6,5 εκ δρχ. Μετά από διαδοχικές αυξήσεις ανήλθε σε 2.159.000€ & μετά από μείωση 863.600 € που σημειώθηκε το 2013 με περιορισμό της τιμής εκάστης μετοχής από 10 € σε 4 € σήμερα ανέρχεται σε 1.295.400€ διαιρούμενο σε 215.900 μετοχές των 6 €/εκάστη

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση , λειτουργία εκμετάλλευση Ναυπηγικού Συγκροτήματος , επισκευής & κατασκευής πλοίων & πλωτών εν γένει μέσων & η εκτέλεση πάσης εργασίας σκάφους με την κατασκευή, επισκευή ή διάλυση πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων ή σιδηρών κατασκευών.

Διάρκεια της εταιρείας αρχικά ήτα 30ετη (ΦΕΚ 1567/23-12-70) & παρατάθηκε για άλλα 30 έτη έως 31-12-2030.

Από ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2013-2018 (Δεν έχουν δημοσιευθεί οι Οικ.Καταστάσεις του έτους 2019) προκύπτουν τα εξής:

KΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

2013=429.7χιλ.€

2014=487,4 χιλ.€

2015=519,4 χιλ.€

2016=808,5χιλ.€

2017=479,2 χιλ.€

2018=430,0χιλ.€

Κέρδη/Ζημιές

2013=-30,4χιλ€

2014=-40,3χιλ.€

2015=65,4χιλ €

2016=37,8χιλ.€

2017=-50,3χιλ.€

2018=-96,0χιλ.€

Οι πωλήσεις είναι δυσανάλογες των επενδύσεων/Καθαρής Θέσης και αναρωτιέται κανείς γιατί συνεχίζεται η Δραστηριότητα της επιχείρησης και μάλιστα με ζημιογόνα αποτελέσματα που έχουν ως συνέπεια την καταβολή ενισχύσεων της Κεφαλαιακής δομής από τους μετόχους .

2018 Το ενεργητικό :

ΠΑΓΙΑ Tα έξοδα Εγκατάστασης –Κτίρια-Μηχανολογικός Εξοπλισμός έχουν αποσβεσθεί προ πολλού & ουδεμία ανανέωση-αναβάθμιση έχει γίνει.

Το Κυκλοφορούν & Διαθέσιμο ενεργητικό δείχνει το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία αφού από το ύψος των Απαιτήσεων της ύψους 935,4 ΧΙΛ.€ , ποσό 744,0 χιλ. € είναι αμφιβόλου είσπραξης .(Έχουν δημιουργηθεί Προβλέψεις συνολικού ύψους 584,9 χιλ.€)

2018 Το Παθητικό

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Η καθαρή θέση της εταιρείας βαίνει λόγω των ζημιογόνων αποτελεσμάτων σε συρρίκνωση ανερχόμενη την 31/12/2018 σε 925,1 χιλ.€ από 1.295,4 χιλ.€.

Οι συνολικές Προβλέψεις ανέρχονται σε 624,9 χιλ.€.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

Ανέρχονται σε 768,0 χιλ. € και είναι αδύνατον να καλυφθούν από τις εμφανιζόμενες απαιτήσεις ύψους 935,4 χιλ .€ αφού  ποσό 744 χιλ. είναι αμφιβόλου είσπραξης. Αποτέλεσμα αυτού και της συρρίκνωσης των πωλήσεων είναι η αύξηση των οφειλών προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς παρά τον περιορισμό των παροχών σε εργαζομένους.(Υπάρχει προφανώς ρύθμιση)

Σημείωση: Οι οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας στις περισσότερες των περιπτώσεων δείχνουν πολλά πράγματα.